ราชบุรี-สวนผึ้ง 1 คืน

ราชบุรี-สวนผึ้ง   1 คืน
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: ราชบุรี-สวนผึ้ง 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ราชบุรี » สวนผึ้ง
ถ้ำเขำบิน-The Scenery vintage Farm-ธำรน้ำร้อนบ่อคลึง
เขำกระโจม-ไร่กุหลำบอุษำวดี-บ้ำนหอมเทียน

วันแรกของการเดินทาง จุดนัดหมาย-ราชบุรี
วันที่สองการเดินทาง ถ้าเขาบิน-The Scenery vintage Farm-ธารน้าร้อนบ่อคลึง
วันที่สามของการเดินทาง เขากระโจม-ไร่กุหลาบอุษาวดี-บ้านหอมเทียน


อัตราค่าบริการนี รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (ราชบุรี)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 6 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองทัวร์
 เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจาล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง