ตรัง-สุราษ 2 คืน

ตรัง-สุราษ   2 คืน
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: ตรัง-สุราษ 5D2N
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ตรัง » สุราษฎร์ธานี
ถ้ำเลเขำกอย-อนุสำวรีย์พระรัษฎำ-บ้ำนอดีตนำยกชวน-เกำะม้ำ-เกำะเชือก-ถ้ำมรกต
เกำะมุก-เกำะกระดำน-เขื่อนรัชชประภำ-พระบรมธำตุไชยำ-ช็อปปิ้ง


วันแรกของการเดินทาง จุดนัดหมาย-ตรัง
วันที่สองของการเดินทาง ถ้าเลเขากอบ-อนุสาวรีย์พระรัษฎา-บ้านอดีตนายกชวน
วันที่สามของการเดินทาง เกาะม้า-เกาะเชือก-ถ้ามรกต-เกาะมุก-เกาะกระดาน
วันที่สี่ของการเดินทาง สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-พระบรมธาตุไชยา-ช็อปปิ้ง

อัตราค่าบริการนี รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน (ตรัง,สุราษฎธานี)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 6 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองทัวร์
 โอนเงินมัดจาล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระในวันเดินทาง
 โอนเงินมัดจาการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ บุญยอ เลขที่บัญชี 4910084789
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง