เชียงใหม่-ปาย 2 คืน

เชียงใหม่-ปาย   2 คืน
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: เชียงใหม่-ปาย 5D2N
โปรแกรมศึกษาดูงาน »เชียงใหม่» ปาย
อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง-บ่อน้าร้อนท่าปาย-วัดน้าฮู-พระธาตุแม่เย็น-ปายแคนยอน
วัดป่าดาราภิรมย์-พระต้าหนักดาราภิรมย์-บ้านถวาย-ร่มบ่อสร้าง-ช็อปปื้ง-กาดทุ่งเกวียน


วันแรกของการเดินทาง จุดนัดหมาย–เชียงใหม่
วันที่สองของการเดินทาง ห้วยน้าดัง-บ่อน้าร้อนท่าปาย-วัดน้าฮู-พระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดิน
วันที่สามของการเดินทาง ปายแคนยอน-วัดป่าดาราภิรมย์-พระต้าหนักดาราภิรมย์
วันที่สี่ของการเดินทาง บ้านถวาย-ร่มบ่อสร้าง-ช็อปปื้ง-กาดทุ่งเกวียน
วันที่ห้าของการเดินทาง จุดนัดหมาย


อัตราค่าบริการนี รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน (ปาย,เชียงใหม่)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 9 มื้อ
 ค่ารถตู้ท้องถิ่นนำเที่ยว
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองทัวร์
 โอนเงินมัดจาล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระในวันเดินทาง
 โอนเงินมัดจาการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ บุญยอ เลขที่บัญชี 4910084789
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง