เพชรบุรี-หัวหิน 2 คืน

เพชรบุรี-หัวหิน   2 คืน
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: เพชรบุรี-หัวหิน3D2N
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เพชรบุรี » หัวหิน » ชะอา
เขาวัง-ถ้าเขาหลวง-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-อุทนยานราชภักดิ์
ตลาดน้าอัมพวา-วัดห้วยมงคล-เพลินวานหัวหินวันแรกของการเดินทาง จุดนัดหมาย- เพชรบุรี
วันที่สองของการเดินทาง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) -ถ้าเขาหลวง
วันที่สามของการเดินทาง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-อุทยานราชภักดิ์-วัดห้วยมงคล-เพลินวาน
วันที่สี่ของการเดินทาง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร-ตลาดน้าอัมพวา


อัตราค่าบริการนี รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน (หาดชะอำ)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 9 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองทัวร์
 โอนเงินมัดจาล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระในวันเดินทาง
 โอนเงินมัดจาการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ บุญยอ เลขที่บัญชี 4910084789
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง