โคราช-วังน้ำเขียว 1 คืน

โคราช-วังน้ำเขียว  1 คืน
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: โคราช-วังน้ำเขียว 2D1N
โปรแกรมศึกษาดูงาน » นครราชสีมา » วังน้าเขียว
อนุสาวรีย์ท้าวนสุรนารี-วัดศาลาลอย-A Cup of love-วัดบุไผ่-ผาเก็บตะวัน วังน้าเขียวฟาร์ม-สวนลุงไกร-ช็อปปิ้ง


วันแรกของการเดินทาง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-วัดศาลาลอย-วัดบุไผ่ -A Cup of love
วันที่สองของการเดินทาง ผาเก็บตะวัน-วังน้ำเขียวฟาร์ม-สวนลุงไกร-ช็อปปิ้ง

อัตราค่าบริการนี รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (วังน้ำเขียว)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 6 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองทัวร์
 โอนเงินมัดจาล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระในวันเดินทาง
 โอนเงินมัดจาการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ บุญยอ เลขที่บัญชี 4910084789
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง