นครราชสีมา-ปากช่อง-เขาใหญ่ 1 คืน

นครราชสีมา-ปากช่อง-เขาใหญ่ 1 คืน
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: นครราชสีมา-ปากช่อง-เขาใหญ่ (2วัน1คืน)
โปรแกรมศึกษาดูงาน » นครราชสีมา » ปากช่อง » เขาใหญ่
ปาลิโอ้-ไร่ทองสมบูรณ์คลับ-ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์-วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม-ชิพแลนด์
ช็อคโกแลตแฟคโตรี่-หลวงพ่อโต พรหมรังสี-นครราชสีมา (3วัน 1คืน)วันแรกของการเดินทาง จุดนัดหมาย-ปากช่อง
วันที่สองการเดินทาง ปาลิโอ้-ไร่ทองสมบูรณ์คลับ-ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์-วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
วันที่สามของการเดินทาง Ship land-เดอะช็อกโกแลตแฟคตอรี่-วัดหลวงพ่อโต-จุดนัดหมายอัตราค่าบริการนี รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (เขาใหญ่)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 6 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองทัวร์
 โอนเงินมัดจาล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระในวันเดินทาง
 โอนเงินมัดจาการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ บุญยอ เลขที่บัญชี 4910084789
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง